-

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه (ویراست آذرماه 1398)

دستورالعمل بهره‌مندی از خدمات آموزشی مدرسان مدعو در دانشگاه کاشان (مصوب آذرماه 1398)

دستورالعمل انتخاب استاد نمونه آموزشی (مصوب فروردین‌ماه 1400)

دستورالعمل ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان (مصوب بهمن‌ماه 1396)

دستورالعمل اجرایی حق‌التدریس و نحوه محاسبه واحدهای معادل اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان (مصوب بهمن‌ماه 1396)

اصلاحیه دستورالعمل حق‌التدریس (مصوب تیرماه 1398)

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی (مصوب اسفندماه 1393)

شیوه‌نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران نمونه و برگزیده دانشگاه (مصوب خردادماه 1398)

مستندات مورد نیاز پرونده الکترونیکی ارتقاء

فرایند ارتقاء مرتبه

مقررات راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه کاشان (مصوب دی‌ماه 1397)

ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی - ابلاغیه سال 99

الگوی پذیرش دانشجو - ابلاغیه سال 99

دستورالعمل مربوط به هزینه گذراندن مرحله عملی (آزمایشگاهی و کارگاهی) پایان‌نامه/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر دانشگاه‌ها در دانشگاه کاشان (مصوب آذرماه 1399)

آئین‌نامه بکارگیری دستیار پژوهشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب دی‌ماه 1399)

نظام‌نامه اخلاق آموزش (مصوب بهمن‌ماه 1399)

دستورالعمل اجرایی ماده 53 آیین نامه استخدامی

آیین‌نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای توان اشتغال‌پذیری دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کاشان (مصوب شهریورماه 1399)

شیوه‌نامه دوره مشاهده‌گری (مصوب اسفندماه 1399)

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه واحدهای معادل دروس انفرادی (مصوب خردادماه 1400)

آیین‌نامه و شیوه‌نامه تشکیل موسسات جذب (مصوب خرداد ماه 1401)

دستورالعمل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان در صنعت و جامعه (مصوب مرداد ماه 1401)

دستورالعمل نحوه اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان (مصوب آذرماه 1400)

شرح وظایف مدیر گروه آموزشی (مصوب آبان ماه 1401)

مهمترین مصوبه‌های آموزشی از سال 89 تا 97

شیوه‌نامه تحول و ارتقای برنامه‌های درسی(مصوب مهرماه 1401)

دستورالعمل برگزاری آزمون کتبی پایان نیم‌سال و موارد مرتبط با آن(مصوب دی ماه 1401)

مجموعه صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1401

شیوه‌نامه تعیین سرآمدان آموزشی دانشگاه کاشان(مصوب آدرماه 1400)

شیوه‌نامه تعیین سرآمدان پژوهشی دانشگاه کاشان(مصوب آدرماه 1400)

شیوه‌نامه تعیین سرآمدان فرهنگی دانشگاه کاشان(مصوب آدرماه 1400)

دستورالعمل ترفیع پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان(مصوب بهمن ماه 1401)

شیوه‌نامه اجرایی نحوه خدمت و توزیع برنامه درسی مربوط به اعضای هیأت علمی و استادان مدعو دانشگاه (مصوب آذرماه 1401)

شیوه‌نامه اجرائی آیین‌نامه یکپارچه آموزشی دانشگاه کاشان (مصوب مهرماه 1402)

شیوه‌نامه اجرائی استاد مشاور آموزشی دانشگاه کاشان(مصوب مهرماه 1402)