پرسش‌های متداول - تخلف امتحانی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

تخلفات آموزشی شامل چه مواردی است ؟

براساس بند "ب "ماده 33 ،34 و 35 آیین نامه انضباطی دانشجویان، تخلفات آموزشی شامل : الف- تخلف در آزمون ها(تقلب در امتحان) یا فعالیت های آموزشی، ب- تخلف در فعالیت های پژوهشی ، ج- فرستادن فرد دیگری به جای خود در امتحان، می باشد.

چنانچه دانشجویی مرتکب هر کدام از تخلفات آموزشی فوق گردید  به کدام  مرجع در دانشگاه معرفی می گردد؟

دانشجویی که مرتکب تخلفات آموزشی (تقلب در امتحان ، فرستادن فرد دیگری به جای خود در امتحان و تخلف در فعالیت های آموزشی ) گردد به شورای انضباطی دانشجویان(کمیته انضباطی دانشگاه) معرفی می گردد تا تخلف وی مورد بررسی و در صورت اثبات تخلف و انتفاع از تقلب ، متناسب با نوع تخلف، به تنبیهات در نظر گرفته شده محکوم می گردد.

تقلب امتحان شامل چه مواردی است ؟

تقلب امتحان شامل موارد زیر است :

به همراه نداشتن کارت دانشجویی، به همراه داشتن تلفن همراه حتی خاموش ، تبلت ، ام پی تری پلیر و وسایل مشابه، هنزفری، -  ماشین حساب ، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد )، شرکت به جای شخص دیگری در امتحان یا فرستادن فرد دیگری به جای خود در جلسه  امتحان، خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحاء ورقه یا پاره کردن آن و یا نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی

جابجا کردن صندلی یا شماره صندلی، همراه داشتن یادداشت به هرشکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد (به صورت نوشتن مطالب بر روی کف دست یا سایر اعضاء بدن، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی،  یادداشت کردن سئوالات و .....)، همراه داشتن هرگونه برگه یا چرک نویس که مهر اداره آموزش روی آنها نباشد، رد و بدل کردن برگه سئوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان. نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور، رد و بدل کردن هر گونه نوشته با سایر دانشجویان، رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، خط کش و ... بدون هماهنگی با مراقبین، ترک جلسه و بازگشت مجدد غیرمجاز به جلسه امتحان، ترک جلسه پس از رؤیت سئوال ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب،  انجام هر عملی که منجر به ایجاد سرو صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد، بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی برگزار کننده امتحان، بلعیدن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

تنبیهات تعریف شده برای تقلب در امتحان چه می باشد؟

متخلف چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 یعنی دادن نمره 0.25 در خصوص درس یا تکلیف مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تبیهات بند های 1 تا 5 محکوم می شود. در صورت تکرار تخلف تنبیه به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است. ضمنا در صورت استفاده از تقلب (بدون انتفاع)  متخلف به یکی از تنبیهات بند های 1 تا 5 محکوم می شود.

دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب امتحان به چه تنبیهی محکوم می شود ؟

دانشجوی همکاری کننده در انجام تقلب مشمول یکی از بندهای 1 تا  5 و بند 6 بصورت تعلیقی  محکوم می گردد.

فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان چه تنبیهی به دنبال دارد؟

چنانچه دانشجویی شخص دیگری به جای خود در امتحان بفرستد، متخلف به تنبیه  بند 6  در درس مربوط و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود.

شرکت به جای فرد دیگری در امتحان چه تنبیهی به دنبال دارد؟

در صورت شرکت به جای فرد دیگری در امتحان، متخلف به یکی از تنبیهات  بند 9 تا 12 محکوم می شود و در صورت تکرار  تنبیه  تا بند 14 قابل تشدید است.

تبیهات شورای انضباطی(کمیته انضباطی) در مورد تخلفات آموزشی(تقلب در امتحان) چه می باشد؟

بند 1-  احضار و اخطار شفاهی بدون درج در پرونده دانشجو

بند 2-  تذکر کتبی بدون درج در پرونده  انضباطی دانشجو

بند 3- اخطار کتبی  بدون  درج در پرونده انضباطی دانشجو

بند 4- تذکرکتبی و درج در پرونده انضباطی دانشجو

بند 5- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

بند 6- دادن نمره 0.25 در درس، آزمون یا تکالیف مربوط به تخلف

بند 9- منع موقت از تحصیل به مدت یک  نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند 10-  منع موقت از تحصیل به مدت یک  نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

بند11-  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند12 - منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

بند13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 1 تا 6 ماه بدون احتساب سنوات

بند14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال یا از 1 تا 6 ماه با احتساب سنوات

چنانچه دانشجویی مرتکب تخلف تقلب در امتحان شود  آیا در پرونده آموزشی ایشان نیز ثبت می شود ؟

بلی/ درصورت محکوم شدن به بند 6 یعنی دادن نمره 0.25 در خصوص درس یا تکلیف مربوط به تخلف، نمره 0.25 در کارنامه دانشجو ثبت می شود.

ضمناً چنانچه دانشجو(یان) پس از فراغت از تحصیل فرصت اشتغال در سازمان ها و ارگان های مختلف برایشان فراهم شود، سازمان مربوطه در خصوص داشتن یا نداشتن سابقه انضباطی از شورای انضباطی دانشگاه استعلام می نماید که در صورت داشتن سابقه، مورد به سازمان استعلام کننده اعلام می گردد.