پرسش‌های متداول - حذف تکدرس و فرایند آن

تعداد بازدید:0

حذف تکدرس و فرایند آن

در صورت ضرورت، دانشجو می‌تواند مطابق تقویم آموزشی مندرج در پرتال یا سایت دانشگاه، قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس را به شرطی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود حذف نماید.

 فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواستهای آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر/  انتخاب ردیف مورد نظر / ارسال درخواست.