پرسش‌های متداول - دریافت گواهی اشتغال به تحصیل و فرایند آن

تعداد بازدید:0

چگونه گواهی اشتغال به تحصیل دریافت کنیم؟

امکان دریافت اشتغال به تحصیل برای دانشجوی انتخاب واحد کرده یا با وضعیت مرخصی و حذف نیمسال وجود دارد و صرفاً برای دانشجویی که وضعیت «عدم مراجعه» دارد چنین امکانی فراهم نیست؛ چرا که باید ابتدا در خصوص رفع مشکل خود اقدام نماید.

فرایند اقدام: مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت خدمات / درخواست­های آموزشی-دانشجویی / ایجاد / انتخاب درخواست مورد نظر /  انتخاب ردیف مورد نظر / ارسال درخواست.