کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمراتنام:
ابوالقاسم

 نام خانوادگی: گلی

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره خدمات آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده های علوم ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، معماری و هنر ،علوم انسانی ،منابع طبیعی ، پردیس و پژوهشکده نانو

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم صنایع دستی

تلفن: 55912246 31  98      


شرح وظایف :

- امور مربوط به دانشکده ها
- رفع اشکال و ارسال کارنامه تایید شده دانشجویان فارغ التحصیل
- درخواست، ارسال و تطبیق نمرات دانشجویان انتقالی، انصرافی، اخراجی، تغییر رشته و گرایش تحصیلی و مهمانی
- پیگیری مصوبات شورای آموزشی و گواهی های پزشکی
- صدور گواهی اعلام وضعیت و خلاصه وضعیت تحصیلی
- همکاری با دانشکده ها در رفع مشکلات آموزشی و جبران معدل کل دانشجویان
- بررسی و پیگیری لیست نمرات دانشجویان جاری، تکی و جلوگیری از ثبت نمرات تکراری
- پیگیری امور غیبت 16/3 و تقلب در امتحانات

- سایر امور محوله