امور مالی شبانه

نام : محمد

نام خانوادگی : مزدیانفر

محل خدمت : امور مالی شبانه

پست سازمانی: مسئول مالی دانشجویان شهریه پرداز

مدرک تحصیلی :

تلفن: 55912261 31  98   


نام :
محمد

نام خانوادگی : علی اکبری

محل خدمت :امور مالی شبانه

پست سازمانی: حسابدار مسئول دانشجویان شبانه

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن: 55912283 31  98   

نام : امیر حسین

نام خانوادگی : چهارباغی

محل خدمت : امور مالی شبانه

پست سازمانی:  حسابدار مسئول دانشجویان پردیس و مجازی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

تلفن: 55912275 31  98