امور مالی شبانه


نام :
محمد

نام خانوادگی : علی اکبری

محل خدمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ امور مالی شبانه

پست سازمانی: کارشناس

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن: 55912283 31  98   
 

شرح وظایف: