پرسش‌های متداول - نمره قبولی درس و نحوه محاسبه معدل کل

تعداد بازدید:۱

حداقل نمره قبولی در یک درس چند است؟ و در صورت کسب نمره قبولی، نمره مردودی چه تکلیفی دارد؟

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکوررا با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره­ های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می­ماند، اما این نمره ها در محاسبه معدل کل دوره بی­ اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود و هممچنین مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی­کند.                                   

نکته: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می­کنند، نمی­شود.