پرسش‌های متداول - ملاک و تاریخ دانش آموختگی

تعداد بازدید:0

ملاک و تاریخ دانش آموختگی چیست؟

ملاک دانش‌آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است. چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد، تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درس‌هایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از دریافت مدرک کارشناسی محروم می‌شود.

تاریخ دانش‌آموختگی نیز برابر با زمان ثبت نهایی آخرین نمره درس توسط استاد است.