کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکدهنام:
صدیقه

 نام خانوادگی: فاطری

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره خدمات آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده‌های مهندسی ، مکانیک ، برق و کامپیوتر ، ادبیات و زبانهای خارجی ، واحد خواهران و مجازی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: 55912279 31  98   

رایانامه: somayyehfateri@gmail.com

شرح وظایف :

 • بررسی و تایید در خواست های فارغ التحصیلی و صدور مدرک دانشجویان و تعیین تاریخ فراغت از تحصیل
 • بررسی و تایید نمرات معرفی به استاد و غیر حضوری دانشجویان
 • اعمال درخواست های موجه شدن غیبت امتحانی دانشجویان
 • ثبت نمرات آزمون جامع و رساله دانشجویان دکتری
 • ثبت نمرات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 • اعمال حذف پزشکی تایید شده دانشجویان توسط پزشک دانشگاه
 • صدور نامه وضعیت تحصیلی برای دانشجویان متقاضی
 • مکاتبه با سایر دانشگاه در خصوص استعلام و درخواست نمرات دانشجویان انصرافی و اخراجی پذیرفته شده در دانشگاه کاشان
 • ثبت نمرات معادلسازی شده دانشجویان انصرافی و اخراجی توسط مدیر گروه 
 • ثبت نمرات معادل سازی شده دانشجویان تغییر رشته
 • ثبت نمرات انتقالی و مهمانی و مکاتیه با مدیران گروهها جهت معادلسازی دروس
 • یررسی و تایید درخواست پرداخت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی از طریق سامانه سجاد
 • ثبت درخواست های پایان نامه ناتمام دانشجویان ارشد و دکتری
 • تغییر وضعیت دانشجویان از مهمانی به انتقالی
 • پیگیری و اعمال مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
 • پاسخگویی به دانشجویان و رفع مشکلات آموزشی آنان
 • پاسخگویی به سوالات و همکاری با مسئولین آموزش دانشکده ها در رفع مشکلات آموزشی دانشجویان
 • سایر امور محوله