کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکدهنام:
صدیقه

 نام خانوادگی: فاطری

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره خدمات آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس ثبت، تطبیق و کنترل نمرات دانشکده‌های مهندسی ، مکانیک ، برق و کامپیوتر ، ادبیات و زبانهای خارجی ، واحد خواهران و مجازی

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن: 55912279 31  98   

 

شرح وظایف :

- امور مربوط به دانشکده ها
- رفع اشکال و ارسال کارنامه تایید شده دانشجویان فارغ التحصیل
- درخواست، ارسال و تطبیق نمرات دانشجویان انتقالی، انصرافی، اخراجی، تغییر رشته و گرایش تحصیلی و مهمانی
- پیگیری مصوبات شورای آموزشی و گواهی های پزشکی
- صدور گواهی اعلام وضعیت و خلاصه وضعیت تحصیلی
- همکاری با دانشکده ها در رفع مشکلات آموزشی و جبران معدل کل دانشجویان و محاسبه آموزش رایگان (محاسبه آموزش رایگان همه دانشکده ها)
- بررسی و پیگیری لیست نمرات دانشجویان جاری، تکی و جلوگیری از ثبت نمرات تکراری
- پیگیری امور غیبت 16/3 و تقلب در امتحانات

- سایر امور محوله