کارشناس مسئول اداره دانش آموختگاننام:
فاطمه

 نام خانوادگی: سلمانی

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

  پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره دانش آموختگانتلفن: 55912227 31  98


 

شرح وظایف:

-    بررسی و کنترل پرونده دانش آموختگان ( مدارک دوره متوسطه عمومی ، تاییدیه دیپلم و یا مدرک پیش دانشگاهی ، کارت آزمون ، کارنامه محرمانه ، مجوزهای کمیسیون موارد خاص و ...) جهت صدور مدرک و یا معرفی آنان به حوزه وظیفه عمومی

-    بررسی و کنترل فشرده نمرات دانش آموختگان ( تعداد واحدهای عمومی گذرانده شده توسط دانشجو ، تعداد  ترم های تحصیلی ، سنوات تحصیلی ، ترم های مشروطی و محاسبه میزان بهره مندی دانشجویان انتقالی و مهمان از مزایای آموزش رایگان و بدهی به صندوق رفاه دانشجویان و مجوزهای لازم جهت نقل و انتقال )در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی مقام مافوق .
-   پیگیری و کسب نظر مدیر گروه مربوطه در خصوص ریز نمرات دانشجو و شرایط لازم جهت فراغت از تحصیل وی

-   انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانش آموختگان از طریق معرفی به واحدهای مربوطه و در چهارچوب ضوابط مربوطه .

-   انجام امور مربوط به صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانش آموختگان از طریق بررسی و کنترل پرونده مربوطه ( مدارک دوره متوسطه ، مدارک سازمان سنجش ، فرمهای ثبت نام ، وضعیت نظام وظیفه ، وضعیت تعهد به ارگانها و .... و تاییدیه های تحصیلی و تطبیق آن با مدرک تحصیلی و ....

-    ثبت دانش آموختگی دانشجویان در نرم افزار آموزشی پس از تایید گروه آموزشی ذیربط

-    تهیه و تنظیم فهرست دانش آموختگان به تفکیک رشته های تحصیلی شامل مشخصات سجلی ، تحصیلی و ..... و انعکاس به مقام مافوق

-    مکاتبه با دانشگاهها و سازمانها و مؤسسات در خصوص تاییدیه تحصیلی ، ریز نمرات و .... حسب مورد و و در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی مقام مافوق .

-    ارسال گواهینامه موقت فراغت از تحصیل دانش آموختگان متعهد به خدمت به ادارات و موسسات مربوطه با هماهنگی مقام ما فوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط

-    تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق.