صدور دانش نامه

نام: فاطمه 

 نام خانوادگی: کرباسچی

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

  پست سازمانی: صدور دانش نامه 

مدرک تحصیلی: دیپلم
 
تلفن: 55912276 31  98
 

شرح وظایف:

-   بررسی و کنترل مدارک دانش آموختگان مشمول آموزش رایگان و ارائه به مقام مافوق .

-    انجام امور مربوط به صدور پیش نویس دانشنامه با استفاده از نرم افزار مربوطه و ارائه به مقام مافوق .

-    انجام امور مربوط به تحویل دانشنامه های تایید شده و گواهی نامه های فارغ التحصیلی دانش آموختگان با هماهنگی مقام مافوق .
-    انجام امور مربوط به صدور ریز نمرات دانش آموختگان با هماهنگی مقام مافوق .

-    بررسی و محاسبه گواهی انجام کار دانش آموختگان به منظور انجام تعهدات آموزش رایگان دانش آموختگان در چهارچوب ضوابط ذیربط

-      بررسی و کنترل تسویه حسابهای صادر شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان برای دانش آموختگان در چهارچوب ضوابط ذیربط

-     بررسی گواهی های عدم کاریابی دانش آموختگان به منظور لغو تعهد آموزش رایگان

-      ابطال تمبر روی کلیه گواهینامه های موقت تحصیلی و دانشنامه های صادره

-      انجام امور مربوط به جمع آوری فیش های پرداختی توسط دانش آموختگان به منظور دریافت دانشنامه و ارسال به مدیریت امورمالی با هماهنگی به مقام مافوق

-      تهیه و تنظیم فهرست اسامی دانش آموختگانی که دانشنامه دریافت نموده اند.

-      تهیه فرم نحوه انجام تعهد خدمت دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان و تحویل به دانش آموختگان