امور محاسبات تدریس و حق التدریسنام و نام خانوادگی : دکتر علی نجفی ایوکی

 

محل خدمت : مدیریت آموزشی

پست سازمانی: مدیرکل امور آموزشی

مدرک تحصیلی : دکتری زبان و ادبیات عرب

تلفن: 55912271 31  98