امور محاسبات تدریس و حق التدریسنام :
امیرحسین

نام خانوادگی : چهارباغی

محل خدمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

پست سازمانی: کارشناس امور محاسبات حق التدریس و پایان نامه

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن: 55912275 31  98     

شرح وظایف: