پرسش‌های متداول - نظرسنجی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

نظرسنجی و مقررات مربوط به آن

نظرسنجی درباره شیوه تدریس اساتید، براساس تقویم آموزشی توسط دانشجو به منظور سنجش کیفیت تدریس به صورت محرمانه انجام می گردد در صورتی که دانشجو در بازه زمانی مشخص شده اقدام به ارزشیابی ننماید، پرتال دانشجویی وی تا پایان امتحانات پایان نیمسال راکد می گردد و مشاهده نمرات نیمسال مقدور نیست. لذا ثبت نظر و تکمیل فرم ضرورت دارد.