پرسش‌های متداول - مشروطی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

حداقل میانگین معدل چند است و در چه صورتی دانشجو مشروط لحاظ می‌شود؟

معدل دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 14 باشد. چنانچه میانگین نمره حداقل 8 واحد در یک نیمسال کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می­‌شود.

نکته: چنانچه دانشجویی واحد پایان‌نامه و برخی از واحد درسی را در یک نیمسال با هم أخذ نماید، آنچه معیار محاسبه مشروطی یا عدم مشروطی قرار می­‌گیرد، صرفاً جمع واحدهای درسی و بدون در نظر گرفتن واحد پایان‌نامه است. به عنوان مثال اگر دانشجویی در یک نیمسال 6 واحد درسی و 6 واحد پایان‌نامه داشته باشد و معدل دروس وی کمتر از 14 شود، باز هم مشروط نیست؛ چرا که مجموع واحد آموزشی وی کمتر از 8 واحد درسی است.

در چه صورت مشروطی به اخراجی ختم می­‌شود؟

چنانچه دانشجویی 2 نیمسال متوالی یا متناوب مشروط شود (معدل کمتر از 14) اخراج می­‌گردد. با این حال، در صورتی که وی برای افت تحصیلی خود دلیل یا دلایل خاص داشته باشد، می­‌تواند با مراجعه به سامانه سجاد، برای ادامه تحصیل خود به کمیسیون موارد خاص درخواست ارائه دهد. در صورت موافقت کمیسیون دانشگاه با ادامه تحصیل وی، پرونده جهت تصمیم‌­گیری نهایی به کمیسیون استان ارسال می‌شود و در صورت موافقت استان با ادامه تحصیل، دانشجو موظف است شرط ذکر شده در حکم را کسب نماید.

فرایند اقدام: درخواست به سامانه کمیسیون موارد خاص (سامانه سجاد)