اداره دانش آموختگان
نام:
امیرحسین

 نام خانوادگی: عامری راد

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

  پست سازمانی: رئیس اداره دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

تلفن: 55912226 31  98


 

شرح وظایف:

-   برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور مربوط به صدور دانشنامه ها ، گواهینامه ها ( دائمی و موقت ) و تاییدیه های تحصیلی دانش آموختگان با هماهنگی مدیریت متبوع

  -   بررسی ، مطالعه و تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی در زمینه بهبود ارتقاء فرایند صدور دانشنامه ها ، گواهینامه ها و تاییدیه های تحصیلی به مدیریت متبوع .

-   نظارت و کنترل بر فرایند صدور دانشنامه ها ، گواهینامه های دانش آموختگان و تایید آنها و انعکاس مراتب فارغ التحصیلی به مراجع ذیربط .
 {PageBreak}

-   بررسی و تایید ارزش تحصیلی ( تاییدیه های محرمانه تحصیلی ) دانش آموختگان و ارسال به مؤسسات متقاضی حسب مورد .

 

 -   نظارت و تایید ریز نمرات دانش آموختگان پس از رفع تعهدات

-   بررسی و تایید مدارک و تاییدیه های تحصیلی دانش آموختگان بورسیه ( تعهد دبیری ، مراکز انتظامی ، نظامی و .... ) در چهارچوب ضوابط ذیربط

 

 

 

 

-   تهیه فهرست دانش آموختگان ممتاز و دانشجویان رتبه اول و انعکاس به مراجع ذیربط .  

-   نظارت بر ارائه آمار و اطلاعات دانش آموختگان به مراجع ذیربط حسب مورد .

-   نظارت بر انجام امور مربوط به بایگانی اسناد ، مدارک و پرونده های دانش آموختگان . 

-   نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان .

-   شرکت فعال و مستمر در کمیته ها ، کمیسیونها و مجامع قانونی

-    ارزیابی منظم امور و فعالیتهای انجام شده و انعکاس به مدیریت متبوع .