پرسش‌های متداول - غیبت دانشجو در کلاس‌های درسی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

آیا دانشجو امکان غیبت در کلاس درس را دارد؟ به چه میزان؟

گرچه حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است، با اینحال در صورت ضرورت، ضمن هماهنگی با استاد درس، می‌­توان حداکثر سه جلسه از 16 جلسه را حضور نداشت. اما اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات کلاس غیبت کند، این حق برای مدرس وجود دارد تا نمره آن درس را صفر ثبت نماید.

نکته: در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه تشخیص داده شود، صفرِ غیبت آن درس، از مجموع درس‌های آن نیمسال حذف می‌شود و تآثیر آن از معدل نیمسال و معدل کل برداشته خواهد شد.