کمک کارشناس اداره دانش آموختگان


نام و نام خانوادگی: خانم علایی کاشانی
 

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

  پست سازمانی: کمک کارشناس اداره دانش آموختگان


تلفن: 5912277 361  98
 

شرح وظایف:

-    انجام امور مربوط به تایپ گواهینامه های موقت و نامه های اداری و  سایر موارد لازم اداره دانش آموختگان با هماهنگی مقام مافوق 

-   مقابله مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها با دقت لازم 

-   انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانش آموختگان به واحدهای ذیربط حسب مورد با هماهنگی مقام مافوق 

-    انجام امور مربوط به بایگانی پرونده های دانش آموختگان ، بایگانی نامه ها و سوابق و پیوست های ذیربط بر اساس نظر مسئول مربوطه به نحوی که دسترسی به آنها به سهولت انجام شود. 

-    انجام امور مربوط به امحاء پرونده های دانش آموختگان سنوات قبل با هماهنگی مقام مافوق

-    پیش بینی و درخواست ملزومات مورد نیاز و پیگیری آتها بر اساس نظر مسئول مربوطه