اداره پذیرش و ثبت نام


نام: احمد 

 نام خانوادگی: نامور

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

مدرک تحصیلی: مهندس کشاورزی

تلفن: 55912272 31  98       

 

شرح وظایف :

-         برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور پذیرش و ثبت نام دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی از قبیل : ثبت نام دانشجویان  جدید الورود،دانشجویان انتقالی از خارج ،  و مکاتبات مربوطه ، صدور کارت دانشجویی ، وظیفه عمومی و نقل و انتقال در چهارچوب ضوابط ذیربط و با هماهنگی مدیریت متبوع .

-         بررسی ، مطالعه و بهبود فرایندها و روشهای انجام کار در زمینه های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ، نقل و انتقال و مهمان ، صدور کارت دانشجویی و وظیفه عمومی و ارائه به مدیریت متبوع

-         برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود از قبیل : تامین فضای مناسب ، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و .... با هماهنگی مدیریت متبوع .
{PageBreak}

-         نظارت بر نحوه تشکیل ، تکمیل و نیز رفع نقص پرونده دانشجویان جدیدالورود و ارائه توصیه ها و راهنماییهای لازم در صورت لزوم .

-         نظارت بر دریافت تاییدیه های تحصیلی از مناطق مختلف آموزش و پرورش کشور و دستور درج در پرونده .

-         نظارت بر دریافت کارنامه ، تغییر رشته و انتقال از سازمان سنجش آموزش کشور و دستور درج در پرونده .

-         نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم گزارشهای سازمان سنجش آموزش کشور جهت انعکاس مغایرتها و موارد خاص .

-         نظارت بر نحوه ثبت نام تک معرفها و نیز دقت در اعمال مقررات سازمان سنجش آموزش کشور .

-         برنامه ریزی و نظارت بر فرایند صدور کارت دانشجویی ( موقت و دائم ) ، مهمان و المثنی .

-         نظارت بر دریافت معافیتهای تحصیلی از وظیفه عمومی و دستور درج در پرونده تحصیلی دانشجو .

-         نظارت بر نقل و انتقال اسناد و مدارک پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز ، فرزندان اعضای هیات علمی و سهمیه های خاص و اعمال ضوابط و مقررات مربوطه .

-         برنامه ریزی و نظارت بر تهیه ، تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات ثبت نام شدگان بر اساس رشته های تحصیلی و دانشکده  به مراجع ذیربط .

-         برنامه ریزی و نظارت بر نرم افزارهای آموزشی و تلاش در جهت روزآمد و کارآمد نمودن نرم افزارهای مورد نیاز و ارتقاء کیفی سیستم مربوطه با هماهنگی واحدهای ذیربط .

-         بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان و ارائه راهکارهای مطلوب و کارآمد به مدیریت متبوع.

-         شرکت فعال و مستمر در کمیته ها ، کمیسیونها و ... که از سوی مدیریت متبوع تعیین می گردد .

-         ارزیابی منظم و مستمر امور و فعالیتهای انجام شده و انعکاس به مدیریت متبوع .