پرسش‌های متداول - مدت مجاز تحصیل

تعداد بازدید:0

طول دوره تحصیل چقدر است و چنانچه بیشتر شد باید چکار کنیم؟

 مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی هشت نیمسال است. البته در صورت ضرورت، دانشگاه اختیار دارد حداکثر دو نیمسال، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، جهت افزایش سنوات با مراجعه به سامانه سجاد و درخواست به کمیسیون موارد خاص اقدام نماید.