پرسش‌های متداول - غیبت امتحانی و فرایند موجه شدن آن

تعداد بازدید:0

در صورت غیبت دانشجو در جلسه امتحان چه اتفاقی رخ می دهد؟

چنانچه دانشجو برای غیبت در جلسه امتحانی دلیل پزشکی داشته باشد، لازم است در همان روز امتحان به پزشک معتمد دانشگاه مراجعه نماید تا غیبت وی موجه تلقی گردد. در صورت مراجعه به پرشک دیگر بایستی مدارک پزشکی خود را جهت تایید به پزشک معتمد دانشگاه در اسرع وقت ارائه نماید. نتایج درخواست­های حذف پزشکی، بعد از گذشت حداقل دو هفته در پرتال دانشجویی در قسمت شخصی، مشخصات دانشجو ، اطلاعیه نمرات  قابل مشاهده می باشد و چنانچه غیبت کماکان در خلاصه وضعیت باقی بماند، نشانه این است که غیبت دانشجو در امتحان درس یا دروس موجه تشخیص داده نشده است.

نکته1: موجه شدن غیبت درس، به معنای بی‌تأثیر شدن نمره صفر در معدل آن نیمسال و معدل کل دانشجو می‌باشد. درس مذکور در کارنامه دانشجو باقی می‌ماند.

نکته2: چنانچه دانشجویی در امتحان تئوری دروس کارگاهی و آزمایشگاهی غیبت داشته باشد، ارزشیابی، با توجه به سهم بخش عملی آن دروس صورت می‌پذیرد.

نکته 3: موجه شدن غیبت دانشجویی که دلایل غیر پزشکی برای غیبت در جلسه امتحانی داشته باشد، یا دلایل پزشکی وی مورد تایید قرار نگرفته، منوط به ارائه درخواست دانشجو به همراه ذکر دلایل قانع کننده، موافقت گروه آموزشی و تایید معاون آموزشی دانشکده/پژوهشکده است.