پرسش‌های متداول - استاد راهنما و مشاور

تعداد بازدید:0

نحوه انتخاب استاد راهنما چگونه است؟

استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و با تآیید گروه آموزشی حداکثر تا پایان نیمسال اول تعیین می‌شود

نکته 1: برای تغییر استاد راهنما در شرایط خاص، تآیید گروه آموزشی و سپس شورای دانشکده/پژوهشکده لازم است.

نکته2: استاد راهنمای دوم در صورت پیشنهاد استاد راهنمای اصلی و با تآیید گروه آموزشی تعیین می‌شود. استاد راهنمای دوم می‌تواند عضو هیات علمی دانشگاه کاشان با حداقل مرتبه استادیاری و یا دانش‌آموخته دکتری تخصصی در رشته مرتبط با موضوع پیشنهاده از یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور یا یکی از دانشگاه‌های معتبر خارجی باشد. در هر حال، تمام فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجو باید با هدایت و نظارت استاد راهنمای اصلی انجام گیرد.

نکته3: انتخاب استاد/استادان مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما (استاد راهنمای اصلی) و تآیید گروه آموزشی از میان اعضای هیات علمی یا افراد دارای صلاحیت با تخصص مرتبط، امکان‌پذیر است.