پرسش‌های متداول - حذف و اضافه دروس و فرایند آن

تعداد بازدید:0

حذف و اضافه دروس و فرایند آن

دانشجو می‌تواند در زمان حذف و اضافه هر نیمسال(مطابق زمانبندی مندرج در تقویم آموزشی یک نیمسال)، حداکثر 3 درس انتخابی خود برای ورودی 97 به بعد و 2 درس برای 96 و ماقبل را حذف، و سه درس جدید برای ورودی 97 به بعد و 2 درس برای 96 و ماقبل اضافه نماید؛ مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی کمتر از 12 واحد و بیش از 20 واحد نشود.

نکته: برای تغییر گروه درسی لازم است درس مذکور را با گروه جدید اضافه نمایند و نیاز به حذف درس قبلی نیست و این تغییر جزو حذف و اضافه به حساب نمی­آید.

فرایند اقدام:  مراجعه به پرتال دانشجویی / قسمت آموزشی/ انتخاب واحد / لیست دروس ارائه شده / اصلاح انتخاب واحد / تایید