مدیر کل آموزش

مدیر امور آموزشی : دکتر کیوان شریف مرادی

دانشیار گروه علوم ورزشی

Email:  ksharifmoradi@gmail.com
 

مسئول دفتر:

مهدی طالبی

تلفن: 55912271 31 98     فکس: 55912242 31 98