مدیر کل آموزش

مدیر امور آموزشی : دکتر علی نجفی ایوکی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب 

Email:najafi.ivaki@yahoo.com
 

مسئول دفتر:

مهدی عطاری

تلفن: 55912271 31 98     فکس: 55912242 31 98