مقطع کارشناسی

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی 93 و بعد از آن :       pdf
آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی 91 الی 92  :            pdf
 آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی 90 و ما قبل از آنpdf