کارشناس اداره دانش آموختگاننام:
عاطفه

 نام خانوادگی: فاطمیه

 محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره دانش آموختگان

  پست سازمانی: کارشناس  اداره دانش آموختگان

مدرک تحصیلی: لیسانس الهیات و معارف اسلامی

تلفن: 55912228 31  98
 

شرح وظایف:

دریافت نامه های درخواست تاییدیه تحصیلی و آماده سازی پرونده ایشان

بررسی و کنترل پرونده ها جهت صدور تاییدیه تحصیلی

صدور تاییدیه تحصیلی و ارسال برای رئیس اداره

تکمیل پرونده ها پس از صدور تائیدیه تحصیلی

انجام تایپ تائیدیه‌ها و رفع اشکالات پس از تایپ

انجام سایر امور محوله