اداره خدمات آموزشینام: محمدرضا

 نام خانوادگی: یونسی

 محل خدمت: اداره کل آموزش

  پست سازمانی: رئیس اداره خدمات آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر

تلفن: 55912280 31  98      

شرح وظایف :

-    برنامه ریزی ، نظارت و اداره امور خدمات آموزشی ، آمار و سوابق تحصیلی در چهارچوب ضوابط ذیربط و با هماهنگی مدیریت متبوع .

-    نظارت و کنترل در زمینه پیگیری تأخیر در ارسال نمرات پروژه ، کارآموزی ، معرفی به استاد و .....

-    نظارت بر انجام امور مربوط به تطبیق واحد برای دانشجویان انتقالی ، تغییر رشته ، تغییر گرایش ، انصرافی و .....
-    نظارت بر فرایند صدور نامه های تأییدیه معدل ، فشرده های تحصیلی ، وضعیت تحصیلی ، حذف ترم ، مرخصی تحصیلی ، اخطار مشروطی ، انصراف از تحصیل و اخراجی .

-     نظارت بر انجام مکاتبات با سایر دانشگاهها در زمینه ارسال ریز نمرات دانشجویان شاغل به تحصیل .
-    نظارت بر عملیات ثبت انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، حذف تکدرس ، دروس ارائه شده ، مرخصی تحصیلی ، حذف ترم و ....

-    نظارت بر عملیات ثبت نمرات دانشجویان شاغل به تحصیل ، مهمان ، انتقالی ، انصرافی و دانش آموختگان .

-    نظارت بر انجام مکاتبات با کمیسیون موارد خاص و یا شورای آموزشی در زمینه ارائه دلایل مشروطی و یا ابهامات موجود در مصوبات کمیسیون جهت ادامه تحصیل دانشجو .

-     نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته ، گرایش و نیز تغییر شماره دانشجویی .

-    نظارت بر نحوه تشکیل پرونده دانشجویی و نیز بایگانی اسناد ، مدارک و پرونده های دانشجویی براساس اصول بایگانی .

-    برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان از طریق اینترنت با هماهنگی دانشکده ها و مراجع ذیربط

-    برنامه ریزی و نظارت بر نرم افزار آموزشی و تلاش در جهت روزآمد و کارآمد نمودن نرم افزارهای مورد نیاز و ارتقاء کیفی سیستم مربوطه با هماهنگی واحدهای ذیربط .

-    برنامه ریزی و نظارت در ارائه آمار و اطلاعات دانشجویی به تفکیک ، رشته تحصیلی ، دانشکده ، زن ، مرد ، روزانه ، شبانه ، واحدهای متقاضی حسب مورد .

-    بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان و ارائه راهکارهای مطلوب و کارآمد به مدیریت متبوع

-    شرکت فعال و مستمر در کمیته ها و کمیسیونها که از سوی مدیریت متبوع تعیین می گردد .