پرسش‌های متداول - شهریه تحصیلی و مقررات مربوط به آن

تعداد بازدید:0

چنانچه دانشجوی روزانه سنوات تحصیلی وی به طول بکشد آیا مشمول پرداخت هزینه می شود؟ به چه میزان؟

بله، مطابق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه دانشجوی روزانه، تا نیمسال نهم از پرداخت شهریه آموزشی معاف است، اما ملزم است برای تحصیل در نیمسال دهم معادل 25 درصد شبانه/ نیمسال یازدهم معادل 50 درصد شبانه/ نیمسال دوازدهم و بالاتر معادل شبانه شهریه  پرداخت نماید.

اگر درسی را حذف کردیم یا نمره قبولی کسب نکردیم، آیا باید در نیمسال بعدی برای انتخاب مجدد آن هزینه بدهیم؟

 بله، دانشجو در هر نیمسالی که باشد، اگر درسی را بعد از حذف و اضافه (چه حذف تکدرس یا حذف نیمسال) حذف کند یا نمره قبولی کسب ننماید، برای انتخاب مجدد آن موظف به پرداخت هزینه است.

میانگین شهریه ثابت و متغیر یک دانشجوی کارشناسی با x واحد انتخابی چقدر است؟

برای هر ورودی و مقطع تحصیلی و گروه آموزشی متفاوت است؛ به عنوان مثال:

مبلغ کل شهریه ثابت و متغیر با 16 واحد انتخابی برای مقطع کارشناسی:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 7.000.000ریال و برای سایر گروههای آموزشی حدود 8.500.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 8.000.000 ریال و برای سایر گروههای آموزشی حدود 9.500.000ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 9.300.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 10.550.000ریال

مبلغ کل شهریه ثابت و متغیر با 8 واحد انتخابی برای مقطع کارشناسی ارشد:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 17.000.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 21.000.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 19.000.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 23.000.000 ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 21.500.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 25.000.000 ریال

مبلغ کل شهریه یک ترم  برای مقطع دکتری:

ورودی 96 علوم انسانی معادل 74.250.000 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 82.500.000 ریال

ورودی 97 علوم انسانی معادل 77.962.500 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 86.625.000 ریال

ورودی 98 علوم انسانی معادل 81.860.625 و برای سایر گروههای آموزشی حدود 90.956.250 ریال

نحوه پرداخت شهریه به چه شکل  است؟

نقدی – اقساطی  و از طریق درگاه الکترونیکی  تجارت و پارسیان به عنوان شهریه دوره شبانه-مجازی و الکترونیکی– پردیس دانشگاهی

آیا امکان پرداخت شهریه برای دانشجو هزینه پرداز در چند مرحله در سیستم وجود دارد؟

بله؛ از طریق درگاه الکترونیکی شهریه دانشجویان در طول یک ترم برمبنای تقسیم 40 درصد قبل از انتخاب واحد،  20  درصد پس از حذف و اضافه و پرداخت مابقی تا پایان همان ترم.

آخرین فرصت برای تسویه حساب  در یک نیمسال چه زمانی است؟

تا قبل از امتحانات پایان ترم. انتخاب واحد نیمسال بعدی منوط به تسویه حساب بدهی قبلی می باشد.