کارشناس خدمات آموزشی (تکمیل پرونده آموزشی)

وظایف پست/شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ15/11/90 به تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور رسیده است ، به شرح زیر تعیین می گردد .

 • تهیه لیست اسامی کلیه ثبت نام شدگان دانشگاه در قالب برنامه اکسل و ثبت موارد نقص(کسری) پرونده تحصیلی ایشان در برنامه اکسل.
 • دریافت تائیدیه تحصیلی پیش دانشگاهی کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
 • دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی کلیه ثبت نام شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
 • دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد کلیه ثبت نام شدگان مقطع دکتری و تطبیق آن با مدارک موجود در پرونده و مکاتبات لازم در صورت وجود مغایرت.
 • مکاتبات لازم با سایر دانشگاهها جهت دریافت تائیدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه ثبت شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی.
 • دریافت اصل گواهی موقت مقطع کارشناسی ثبت نام شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تا پایان نیمسال اول.
 • ارسال پیام و اعلام کسری پرونده از طریق پرتال دانشجویی به دانشجویان جهت تکمیل پرونده آموزشی.
 • استرداد مدارک تحصیلی به پذیرفته شدگان در صورت نیاز با اخذ تعهد جهت باز گرداندن آن.
 • بستن پرتال دانشجویی در صورت عدم توجه دانشجویان به پیام های ارسالی مبنی بر تکمیل پرونده آموزشی .
 • بستن پرتال آموزشی (در صورت تکمیل نشدن پرونده آموزشی از طریق مسدود نمودن پرتال دانشجویی) و جلوگیری از انتخاب واحد دانشجو تا تکمیل پرونده آموزشی .
 • تکمیل پرونده آموزشی قبل از ارسال آن به اداره دانش آموختگان.
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .