کارشناس دریافت مدرک و تاییدیه تحصیلی تحصیلات تکمیلی

نام: امیرحسین

 نام خانوادگی: یاسمی راد

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره  پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: کارشناس دریافت مدرک و تاییدیه تحصیلی تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

تلفن: 55912274 31  98