کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

مهدیه عباس زاده

محل خدمت: اداره کل آموزش- اداره پذیرش و ثبت نام

پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

تلفن: 55912281 31 98

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان و نیز مکاتبات مربوطه با سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی مقام مافوق.

 • دریافت اسناد و مدارک (آیین نامه ها ودستور العمل های اجرایی، لیست پذیرفته شدگان و... ) مربوطه از سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام ، بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و اعمال آن هنگام ثبت نام .

 • انجام امور مربوط به ثبت نام (پذیرش دانشجویان جدیدالورود، دریافت مدارک و تطبیق آنها با دستورالعملهای اجرایی و جلوگیری از ثبت نام دانشجویانی که اسناد و مدارک آنان مغایر با مقررات مربوطه می باشد) در چهارچوب ضوابط مربوطه .
 • ثبت مشخصات کد رشته های انتخاب رشته مقطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در سیستم سدف

 • تهیه ، تنظیم و انعکاس گزارش مغایرتهای اسناد و مدارک پذیرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط در زمان مقرر.

 • انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان تک معرف و تکمیل ظرفیت و دریافت مدارک آنها درچهارچوب ضوابط مربوطه.

 • دریافت اطلاعات قبولی پذیرفته شدگان از پورتال سازمان سنجش و ارسال جهت بایگانی در پرونده الکترونیکی پذیرفته شدگان.

 • دریافت نمونه فرمهای سهمیه های خاص برای دانشجویان فرزندان شهداء، جانبازان، شاهد و .... و اعمال مقررات قانونی ذیربط

 • بررسی و تکمیل پرونده آموزشی کلیه دانشجویان قبل از زمان فراغت از تحصیل (حداکثر تا پایان آخرین ترم تحصیلی دانشجو)

 • تهیه، تنظیم و انعکاس آمار دانشجویان جدید الورد (ثبت نام اولیه ،تک معرف  و ... ) و انجام آمارهای مقایسه ای نسبت به سنوات گذشته به مقام مافوق .

 • ارسال گزارش دانشجویان عدم مراجعه و منصرف از تحصیل در پورتال سازمان سنجش

 • ارسال پیام و اعلام کسری پرونده از طریق پورتال دانشجویی به دانشجویان جهت تکمیل پرونده آموزشی.

 • استفاده بهینه از نرم افزارهای آموزشی و تلاش در جهت رفع نقص سیستم مربوطه با هماهنگی مقام مافوق.

 • تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق

 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

 • دفترچه انتخاب رشته علوم انسانی 1402
 • دفترچه انتخاب رشته علوم ریاضی 1402
 • دفترچه انتخاب رشته علوم تجربی 1402
 • دفترچه انتخاب رشته هنر 1402
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1402
 • دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402