کارشناس نقل و انتقالاتنام :
مهدی


  نام خانوادگی : شفیعی فینی

  محل خدمت : اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی : کارشناس نقل و انتقالات

مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت دولتی

 تلفن: 55912284 31  98       

شرح وظایف:
برنامه ریزی و انجام امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان ( انتقال موقت و دائم ) با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
انجام امور مربوط به مهمان یا انتقال دانشجویان به دانشگاه کاشان از دانشگاه مبدأ از قبیل : دریافت موافقت دانشگاه مبنی بر انتقال دانشجو ، بررسی و تطبیق ( رشته تحصیلی ، مقطع و .... ) آن با دستور العمل اجرایی نقل و انتقال و ارائه نمونه فرم درخواست مهمانی دانشجو با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
انجام امور مربوط به تشکیل پرونده و تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز ( نامه موافقت دانشگاه مبدأ، نمونه فرم اطلاعات متقاضی مهمان و .... ) در پرونده و ارائه به مقام مافوق جهت طرح در کمیسیون مربوطه .
انجام امور مربوط به مصوبات کمیسیون نقل و انتقال از قبیل انعکاس نتایج به دانشجو ، مکاتبه با دانشگاه مبدا در صورت موافقت با دانشجوی مهمان و استرداد سایر مدارک به دانشجو در صورت عدم موافقت در چهارچوب ضوابط مربوطه .

انجام امور مربوط به معرفی دانشجویان مهمان به واحدهای ذیربط جهت صدور کارت دانشجویی مهمان ، ثبت واحدهای مربوطه با شماره دانشجویی مهمان امور مالی و صدور کارت تغذیه و .... با هماهنگی مقام مافوق .
مکاتبه و ارسال نمرات دانشجوی مهمان به دانشگاه مبدا پس از تسویه حساب با هماهنگی مقام مافوق .
ارزیابی وضعیت آموزشی دانشجوی مهمان جهت تمدید مهمانی یا انتقال قطعی و انعکاس به کمیته نقل و انتقال و نیز درخواست مدارک و تکمیل پرونده دانشجوی انتقالی از دانشگاه مبدا در چهارچوب ضوابط مربوطه .
انجام امور مربوط به دانشجویان متقاضی مهمان یا انتقال به سایر دانشگاهها ( دریافت نمونه فرم تکمیل شده درخواست مهمان از دانشجو ، تهیه و تنظیم درخواستهای واصله جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال ، پیگیری مصوبات کمیته مذکور ، مکاتبه با دانشگاه مقصد در صورت موافقت با مهمان و استرداد مدارک دانشجویان در صورت عدم موافقت ) در چهارچوب ضوابط ذیربط .
تهیه و انعکاس فهرست اسامی دانشجویان مهمان و انتقال به واحدهای ذیربط ( اداره خدمات آموزشی ، واحد تغذیه ، امور مالی دوره شبانه و .... ) به منظور انجام اصلاحات لازم در بانکهای اطلاعاتی مربوطه .
مکاتبه با دانشگاه مقصد برای دریافت و تطبیق نمرات با نمونه فرم مهمانی دانشجو و انعکاس به واحدهای ذیربط جهت ثبت نمره مربوطه و ارسال مدارک دانشجوی مهمان و یا انتقال به دانشگاه مقصد جهت تکمیل پرونده .
تهیه ، تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز دانشجویان مهمان و انتقال به مقام مافوق .
استفاده بهینه از نرم افزارهای آموزشی و تلاش در جهت رفع نقص سیستم مربوطه با هماهنگی واحدهای ذیربط و مقام مافوق .
تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق .
انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد .