...

نام و نام خانوادگی: محمدتقی دلداده

محل خدمت: اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

پست سازمانی: رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی
تلفن: 55912272 31 

شرح وظایف :

- برنامه‌ریزی ، نظارت و اداره امور پذیرش و ثبت نام دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی از قبیل : ثبت نام دانشجویان  جدید‌الورود، دانشجویان انتقالی از خارج و مکاتبات مربوطه، صدور کارت دانشجویی، وظیفه عمومی و نقل و انتقال در چهارچوب ضوابط ذیربط و با هماهنگی مدیریت متبوع.-       

  - بررسی، مطالعه و بهبود فرایندها و روش‌های انجام کار در زمینه‌های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، نقل و انتقال و مهمان ، صدور کارت دانشجویی و وظیفه عمومی و ارائه به مدیریت متبوع.

-  برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود از قبیل: تأمین فضای مناسب، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و .... با هماهنگی مدیریت متبوع .

-   نظارت بر نحوه تشکیل، تکمیل و نیز رفع نقص پرونده دانشجویان جدیدالورود و ارائه توصیه‌ها و راهنمایی‌های لازم در صورت لزوم.-        

- نظارت بر دریافت تأییدیه‌های تحصیلی از مناطق مختلف آموزش و پرورش کشور و دستور درج در پرونده.

-  نظارت بر دریافت کارنامه، تغییر رشته و انتقال از سازمان سنجش آموزش کشور و دستور درج در پرونده.

-  نظارت بر نحوه تهیه و تنظیم گزارش‌های سازمان سنجش آموزش کشور جهت انعکاس مغایرت‌ها و موارد خاص.

-  نظارت بر نحوه ثبت نام تک معرف‌ها و نیز دقت در اعمال مقررات سازمان سنجش آموزش کشور.

-  برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند صدور کارت دانشجویی ( موقت و دائم )، مهمان و المثنی.

-نظارت بر دریافت معافیت‌های تحصیلی از وظیفه عمومی و دستور درج در پرونده تحصیلی دانشجو.

- نظارت بر نقل و انتقال اسناد و مدارک پذیرفته‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز، فرزندان اعضای هیأت علمی و سهمیه‌های خاص و اعمال ضوابط و مقررات مربوطه.

-  برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات ثبت نام شدگان بر اساس رشته‌های تحصیلی و دانشکده  به مراجع ذیربط.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر نرم‌افزارهای آموزشی و تلاش در جهت روزآمد و کارآمد نمودن نرم افزارهای مورد نیاز و ارتقاء کیفی سیستم مربوطه با هماهنگی واحدهای ذیربط.

-  بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل آموزشی دانشجویان و ارائه راهکارهای مطلوب و کارآمد به مدیریت متبوع.

- شرکت فعال و مستمر در کمیته‌ها ، کمیسیونها و ... که از سوی مدیریت متبوع تعیین می گردد.

- ارزیابی منظم و مستمر امور و فعالیت‌های انجام شده و انعکاس به مدیریت متبوع .