کارشناس نظام وظیفه

نام : حمیدرضا

نام خانوادگی : رضایی

محل خدمت : اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

پست سازمانی : کارشناس نظام وظیفه

تلفن: 55912285 031         

شرح وظایف:
برنامه ریزی و انجام امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان از قبیل : پذیرش دانشجویان پسر ، بررسی وضعیت وظیفه عمومی آنها ، تطبیق کارت پایان خدمت ، معافیتهای پزشکی و غیر پزشکی با اصل و نیز دریافت کپی اسناد و مدارک مربوطه جهت درج در پرونده با هماهنگی مقام مافوق .
انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان از قبیل : تهیه درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان و ارسال به مراجع ذیربط، دریافت معافیت تحصیلی و درج در پرونده دانشجو با هماهنگی مقام مافوق .
بررسی، پیگیری و مکاتبه با اداره وظیفه عمومی در زمینه موارد خاص و دانشجویانی که معافیت تحصیلی برای آنها صادر نشده است .
تهیه و صدور نامه ترخیص برای پذیرفته شدگان مشمول که حین خدمت هستند و در چهارچوب ضوابط و با هماهنگی مقام مافوق بررسی و پیگیری وضعیت وظیفه عمومی دانشجویان انتقالی به دانشگاه کاشان با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط .
انجام امورمربوط به مکاتبات اشتغال به تحصیل دانشجویان وظیفه عمومی و سایر مراجع ذیربط در چهارچوب ضوابط ذیربط .
پاسخگویی به مکاتبات مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان در سنوات گذشته در چهارچوب ضوابط ذیربط حسب مورد .
مکاتبه جهت لغو معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی ، اخراجی ، دانش آموخته و .... در چهارچوب ضوابط مربوطه و با هماهنگی مقام مافوق .
استفاده بهینه از نرم افزار آموزش و تلاش در جهت رفع نقص سیستم با هماهنگی مقام مافوق و مراجع ذیربط.
تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق .
انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.

راهنمای دریافت معافیت تحصیلی

فرم تعهدنامه سنوات ارفاقی

صدور مجوز تمدید سنوات

درخواست خروج از کشور دانشجویان پسر

سوالات متداول