بایگانی

نام: اشرف 

 نام خانوادگی: کحال

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره  پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: بایگانی آموزش

مدرک تحصیلی: کاردانی

تلفن: 55912282 31  98

نام: اشرف 

 نام خانوادگی: خسروانی

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره  پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: بایگانی آموزش

مدرک تحصیلی: کاردانی

تلفن: 55912282 31  98


نام: سوسن 

 نام خانوادگی: علایی

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره  پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی: بایگانی تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: کاردانی

تلفن: 55912274 31  98