کارشناس مسئول ثبت نام

نام : مهدیه

  نام خانوادگی : عباس زاده

  محل خدمت : اداره کل آموزش - اداره پذیرش و ثبت نام

  پست سازمانی : کارشناس مسئول ثبت نام و پذیرش

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

 تلفن: 55912281 31  98   

شرح وظایف:
برنامه ریزی و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان و نیز مکاتبات مربوطه با سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی مقام مافوق .
دریافت اسناد و مدارک ( آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی، لیست پذیرفته شدگان و .... ) مربوطه از سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام ، بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و اعمال آن هنگام ثبت نام .
انجام امور مربوط به ثبت نام ( پذیرش دانشجویان جدیدالورود ، دریافت مدارک و تطبیق آنها با دستورالعمل‌های اجرایی و جلوگیری از ثبت نام دانشجویانی که اسناد و مدارک آنان مغایر با مقررات مربوطه می باشد ) در چهارچوب ضوابط مربوطه .
تهیه ، تنظیم و انعکاس گزارش مغایرتهای اسناد و مدارک کارتهای کنکور پذیرفته شدگان به سازمان سنجش آموزش کشور با هماهنگی مقام مافوق و در چهارچوب ضوابط ذیربط در زمان مقرر .
انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان تک معرف، تکمیل ظرفیت، مهمان مبناء و دریافت مدارک آنها در چهارچوب ضوابط مربوطه .
انجام امور مربوط به کارنامه تغییر رشته و انتقال دانشجویان و نیز دستور درج در پرونده دانشجو در چهارچوب ضوابط ذیربط .
دریافت نمونه فرمهای سهمیه های خاص برای دانشجویان فرزندان شهداء، جانبازان، شاهد و .... و اعمال مقررات قانونی ذیربط
دریافت تأییدیه تحصیلی پیش دانشگاهی پذیرفته شدگان و نیز کارشناسی تأییدیه تحصیلی.
بررسی و تکمیل پرونده آموزشی کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی قبل از زمان فراغت از تحصیل( حداکثر تا پایان آخرین ترم تحصیلی دانشجو) .
حفظ و نگهداری کارنامه افراد منصرف از تحصیل در بایگانی و پاسخگویی به موارد مربوط به آن با هماهنگی مقام مافوق .
تهیه ، تنظیم و انعکاس آمار دانشجویان جدید الورد ( ثبت نام اولیه ، تک معرف و ... ) و انجام آمارهای مقایسه ای نسبت به سنوات گذشته به مقام مافوق .
تعریف دوره زمانی خاص برای ثبت نام و انعکاس گزارش منصرفین از تحصیل پس از اتمام بازه زمانی به مراجع ذیربط .
استفاده بهینه از نرم افزارهای آموزشی و تلاش در جهت رفع نقص سیستم مربوطه با هماهنگی مقام مافوق .
تهیه و انعکاس فعالیتهای انجام شده به مقام مافوق .
انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.