آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم تمدید مهمانیفرمهای نقل وانتقال و تغییر رشته
نامه انتقال توام با تغییر رشتهفرمهای نقل وانتقال و تغییر رشته
ارائه سمینار کارشناسی ارشدسایر فرم ها
درخواست مجوز تعریف درس جدیدسایر فرم ها
تطبیق دروس گذرانده شدهسایر فرم ها
ثبت نام ترم تابستانیسایر فرم ها
پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسیسایر فرم ها
درخواست تمدید مهلت پروژهسایر فرم ها
مجوز درس غیرحضوری دروس تخصصیمعرفی به استاد/مجوز درس
مجوز درس غیرحضوری دروس عمومیمعرفی به استاد/مجوز درس
معرفی به استاد دروس تخصصیمعرفی به استاد/مجوز درس
معرفی به استاد دروس عمومیمعرفی به استاد/مجوز درس
درخواست مرخصی کارشناسیفرم های مرخصی
درخواست مرخصی تحصیلی مقطع دکتریفرم های مرخصی
درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشدفرم های مرخصی
حذف پزشکی دانشجویانفرم های حذف
حذف تکدرسفرم های حذف
حذف نیمسال مقطع کارشناسیفرم های حذف
حذف نیمسال دانشجویان مقطع دکتریفرم های حذف
حذف نیمسال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدفرم های حذف