دبیرخانه هیات اجرایی جذب 
مدیر دبیرخانه هیات اجرایی جذب : دکتر اکبر محبی

تلفن: 55912138 31  98