آیین نامه و فرم ها

آیین نامه ها

ـ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی؛ اجرا از 1 فروردین 92               pdf






فرم ها:

ـ فرم درخواست همکاریword        pdf         

ـ جداول تبدیل وضعیت پژوهشی از پیمانی به رسمی آزمایشی اجراء از یک اسفند ماه 1395 به بعد   word

ـ جداول تبدیل وضعیت آموزشی از  پیمانی به رسمی آزمایشی اجراء از از یک اسفند ماه 1395 به بعد    word

ـ فرم مربوط به مشخصات متقاضیان بورس دانشگاه کاشان                                  word        
pdf