مسئول بررسی صلاحیت عمومی

نام : دکتر حمیدرضا

نام خانوادگی : فهیمی تبار

محل خدمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ هیات اجرایی جذب

پست سازمانی: مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

مدرک تحصیلی : دکتری الهیات

 

تلفن: 55912137   31 98