کارشناس مسئول هیأت اجرایی جذب


نام
:
امیرحسین

نام خانوادگی : عامری راد

محل خدمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ دبیرخانه هیات اجرایی جذب

پست سازمانی: کارشناس مسئول هیأت اجرایی جذب

مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت دولتی

تلفن: 5912138 361  98