کارشناس صلاحیت عمومی

 

نام : علیرضا 

نام خانوادگی : خبازی

محل خدمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ـ هیات اجرایی جذب

پست سازمانی: کارشناس صلاحیت عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی مکانیک 

تلفن: 55912136 31  98