کارشناس مسئول امور آموزشینام:
ملیحه

 نام خانوادگی: حسین زاده

 محل خدمت: اداره کل آموزش ـ اداره خدمات آموزشی

  پست سازمانی: کارشناس مسئول امور آموزشی

مدرک تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

تلفن: 55912157 31  98   

 

شرح وظایف :

- اعمال احکام کمیسیون موارد خاص در سیستم و پیگیری آن.
- اقدام درخصوص تغییر رشته، گرایش و انتقال توأم با تعییر رشته و گرایش.
- اعمال مقررات آموزشی
- اقدام در خصوص دانشجویان انصرافی و ترک تحصیل
- اعمال مرخصی تحصیلی (بارداری، زایمان و تحصیلی)
- اعمال حذف نیمسال و غیبت موجه در سیستم
- ارسال ریزنمرات دانشجویان اخراجی و انصرافی به دانشگاه ها و موسسات دیگر
- اعمال احکام کمیته انضباطی در سیستم
- اقدام درخصوص دانشجویان عدم مراجعه
- بررسی وضعیت دانشجویان مشروطی و اقدام در خصوص آن
- ارسال اخطار آموزشی در خصوص عدم مراجعه دانشجویان.
-مکاتبه با سازمان سنجش و مراجع ذی ربط
-انتخاب واحد ویژه دانشجویان موارد خاص
-بررسی تخلفات انتخاب واحد دانشجویان و اقدام در خصوص آن
و انجام دیگر امور آموزشی بنا به صلاحدید مدیریت امور آموزشی