سیر فرآیندهای سیستمی

عنوان فرآیند زمان ارسال درخواست مراحل
درخواست ثبت نمره معرفی به استاد تعداد واحد باقیمانده جهت فارغ‌التحصیلی کمتر از 8 واحد باشد نزد دانشجو جهت ارسال درخواست،  بررسی مسئول آموزش دانشکده،  بررسی مدیرگروه،  ایجاد درس و واحد (آموزش دانشکده)، تعیین هزینه توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه معرفی به استاد توسط دانشجو،  بررسی و تأیید پرداخت توسط کارشناس مالی، ایجاد لیست نمره انفرادی (آموزش دانشکده)، ورود نمره توسط استاد، تأیید نمره توسط آموزش کل، دریافت تایید نهایی
درخواست ثبت نمره غیرحضوری تعداد واحد باقیمانده جهت فارغ‌التحصیلی کمتر از 8 واحد باشد نزد دانشجو جهت ارسال درخواست،  بررسی مسئول آموزش دانشکده،  بررسی مدیرگروه،  ایجاد درس و واحد (آموزش دانشکده)، تعیین هزینه توسط کارشناس مالی،  پرداخت هزینه غیرحضوری توسط دانشجو،  بررسی و تایید پرداخت توسط کارشناس مالی، ایجاد لیست نمره انفرادی (آموزش دانشکده)، ورود نمره توسط استاد، تأیید نمره توسط آموزش کل، دریافت تایید نهایی
تقاضای دانشجو جهت انجام کاردانشجویی طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط معاونت دانشجویی، دریافت تأیید/عدم تأیید در خواست توسط واحد مربوطه
درخواست حذف تک‌درس  طبق تقویم آموزشی مندرج در سایت دانشگاه (تقریباً دو هفته مانده به شروع امتحانات پایان‌ترم) نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط استاد مربوطه،‌ بررسی درخواست توسط مدیرگروه، بررسی نهایی و حذف تک‌درس توسط آموزش دانشکده،  اتمام فرآیند - دریافت تأیید نهایی
درخواست کار دانشجویی طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت ارسال درخواست،  بررسی درخواست توسط معاونت دانشجویی و انتخاب قسمت جهت کار دانشجو، اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو
درخواست کار دانشجویی (استاد حل تمرین) طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت ارسال درخواست،  بررسی و تایید تقاضای دانشجو، بررسی تقاضا توسط معاونت دانشجویی،  اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو، 
درخواست ایجاد پست الکترونیک دانشجویی طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط مرکز رایانه،  دریافت تایید ایجاد پست الکترونیک توسط دانشجو 
درخواست مرخصی  تحصیلی با  احتساب در سنوات دو هفته اول ترم با ارئه مستندات لازم نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط آموزش دانشکده، بررسی درخواست توسط مدیرگروه ، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی و تعیین هزینه، پرداخت هزینه مرتبط توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، اعمال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو،  دریافت عدم تایید نهایی(رد درخواست) 
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط مسئول آموزش و صدور گواهی، اتمام فرآیند - دریافت گواهی توسط دانشجو، دریافت عدم تایید (رد) درخواست توسط دانشجو
درخواست تغییر گروه درسی   نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط مسئول آموزش دانشکده، بررسی درخواست توسط استاد مربوطه، بررسی درخواست توسط مدیرگروه آموزشی، تغییر گروه درسی توسط آموزش دانشکده، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو، دریافت عدم تایید (رد) درخواست توسط دانشجو
درخواست حذف نیم‌سال تحصیلی(بدون احتساب در سنوات) دو هفته اول ترم با ارئه مستندات لازم نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط مدیر آموزش، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، اعمال حذف نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال حذف نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست 
درخواست حذف نیم‌سال تحصیلی(با  احتساب در سنوات) طبق تقویم آموزشی مندرج در سایت دانشگاه (تقریباً دو هفته مانده به شروع امتحانات پایان‌ترم) نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط مدیر آموزش، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، اعمال حذف نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال حذف نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست 
درخواست ثبت کارآموزی در تیرماه (پس از گذراندن تعداد واحد مقرر برای هر رشته تحصیلی)  نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست  توسط آموزش دانشکده، بررسی درخواست و تعیین استاد کارآموزی توسط مدیرگروه، بررسی درخواست توسط استاد کارآموزی، بررسی درخواست توسط معاون آموزشی دانشکده، بررسی درخواست توسط ریاست دانشکده،  ایجاد نامه معرفی به شرکت /سازمان توسط آموزش دانشکده، نزد دانشجو:دریافت نامه دانشگاه جهت ارائه به محل کارآموزی و پیوست موافقت نامه، بررسی موافقت نامه محل کارآموزی توسط استاد کارآموزی، نزد دانشجو: دریافت تأیید موافقت نامه و پیوست گزارش نهایی، بررسی گزارش نهایی کارآموزی توسط استاد کارآموزی، دریافت تأییدیه نهایی توسط دانشجو اتمام فرایند، عدم تأیید(رد) درخواست
درخواست موجه شدن عدم مراجعه  نیم‌سال تحصیلی  در طول ترم نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، بررسی درخواست توسط مدیر آموزش، اعمال غیبت موجه نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال غیبت موجه نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست
درخواست موجه شدن غیبت امتحانی پس از ثبت غیبت و امضای دیجیتال لیست نمره  نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط معاون آموزشی دانشکده، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، اعمال غیبت موجه امتحانی توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی،  اتمام فرآیند-اعمال غیبت موجه امتحانی،  عدم تایید (رد) درخواست
درخواست ثبت نمره امتحان مجدد نزد استاد، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، اعمال لیست نمرات در سیستم توسط کارشناس خدمات آموزشی، دریافت تاییدیه توسط استاد
درخواست حضور در آزمایشگاه، اسکان و تغذیه ویژه دانشجویان ارشد و دکتری طول دوره دانشجویی نزد دانشجو، نزد استادراهنما، نزد کارشناس بهداشت، نزد مدیردانشجویی، دریافت تایید نهایی، دریافت عدم تایید (رد درخواست)، نزد دانشجو جهت تکمیل فرم خوداظهاری
درخواست حضور در آزمایشگاه، اسکان و تغذیه ویژه دانشجویان کارشناسی طول دوره دانشجویی نزد دانشجو، نزد مدیرگروه، نزد کارشناس بهداشت، نزد مدیردانشجویی، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو (اتمام فرآیند)، دریافت عدم تایید توسط دانشجو (رد درخواست)
ثبت فرم دستاوردهای پژوهشی طول دوره دانشجویی نزد دانشجو جهت تکمیل و ارسال فرم، نزد معاون پژوهشی دانشکده جهت بررسی، بایگانی فرم توسط کارشناس پژوهشی، دریافت عدم تایید توسط دانشجو (رد درخواست)
درخواست تعیین گرایش مهندسی برق مطابق با اعلام گروه آموزشی نزد دانشجو جهت تکمیل و ارسال فرم، نزد مدیرگروه جهت اعلام گرایش و تایید نهایی، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو
درخواست دریافت تأیید مالی برای دفاع هنگام آماده بودن دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای انجام دفاعیه از پایان‌نامه نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، نزد دانشجو جهت پرداخت، دریافت تاییدیه نهایی توسط  استاد راهنما، دریافت تاییدیه نهایی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی، دریافت تاییدیه نهایی توسط معاون آموزشی دانشکده 
درخواست دریافت تأیید مالی برای آزمون جامع دکترا قبل از برگزاری آزمون جامع نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، نزد دانشجو جهت پرداخت، دریافت تاییدیه نهایی توسط  استاد راهنما، دریافت تاییدیه نهایی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی، دریافت تاییدیه نهایی توسط معاون آموزشی دانشکده 
درخواست ثبت پایان‌نامه/رساله ناتمام برای دانشجویان ارشد و دکتری در طول ترم (در صورت عدم انتخاب واحد پایان‌نامه/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی) نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد استاد راهنما جهت بررسی، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، نزد کارشناس خدمات آموزشی جهت بررسی و اقدام، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو
درخواست برگزاری امتحان مجدد همان روز امتحان با ارائه مستندات در ثبت درخواست نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد استاد مربوطه جهت بررسی 
درخواست انصراف از تحصیل در طول ترم نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، بررسی درخواست توسط مدیر تحصیلات تکمیلی، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، نزد کارشناس خدمات آموزشی جهت بررسی و اقدام، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو