سیر فرآیندهای سیستمی

عنوان فرآیند مراحل
درخواست ثبت نمره معرفی به استاد نزد دانشجو،  بررسی مسئول آموزش دانشکده،  بررسی مدیرگروه،  ایجاد درس و واحد (آموزش دانشکده)، ورود نمره توسط استاد، تایید نمره توسط آموزش کل،  پرداخت هزینه معرفی به استاد توسط دانشجو،  بررسی و تایید پرداخت توسط کارشناس مالی، تعیین هزینه توسط کارشناس مالی، ایجاد لیست نمره افرادی (آموزش دانشکده)، دریافت تایید نهایی
درخواست ثبت نمره غیرحضوری نزد دانشجو،  بررسی مسئول آموزش دانشکده،  بررسی مدیرگروه،  ایجاد درس و واحد (آموزش دانشکده)، ورود نمره توسط استاد، تایید نمره توسط آموزش کل،  پرداخت هزینه غیرحضوری توسط دانشجو،  بررسی و تایید پرداخت توسط کارشناس مالی، تعیین هزینه توسط کارشناس مالی، ایجاد لیست نمره افرادی (آموزش دانشکده)، دریافت تایید نهایی
تقاضای دانشجو جهت انجام کاردانشجویی ارسال درخواست نیاز به دانشجو برای انجام کار دانشجویی به معاونت دانشجویی، بررسی درخواست توسط معاونت دانشجویی، دریافت تایید درخواست توسط واحد مربوطه، دریافت عدم تایید در خواست توسط واحد مربوطه
درخواست حذف تک‌درس  نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط استاد مربوطه،‌ بررسی درخواست توسط مدیرگروه، بررسی نهایی و حذف تک درس توسط آموزش دانشکده،  اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی
درخواست کار دانشجویی نزد دانشجو،  بررسی درخواست توسط معاونت دانشجویی و انتخاب واحد جهت کار دانشجو، اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو
درخواست کار دانشجویی (استاد حل تمرین) نزد دانشجو،  بررسی و تایید تقاضای دانشجو، بررسی تقاضا توسط معاونت دانشجویی،  اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو، 
درخواست ایجاد پست الکترونیک دانشجویی نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط مرکز رایانه،  دریافت تایید ایجاد پست الکترونیک توسط دانشجو 
درخواست مرخصی  تحصیلی با  احتساب در سنوات نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط آموزش دانشکده، بررسی درخواست توسط مدیرگروه ، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی و تعیین هزینه،  اعمال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - دریافت تایید نهایی توسط دانشجو،  دریافت عدم تایید نهایی(رد درخواست)، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، پرداخت هزینه مرتبط توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی
درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط مسئول آموزش و صدور گواهی، اتمام فرآیند - دریافت گواهی توسط دانشجو، دریافت عدم تایید (رد) درخواست توسط دانشجو
درخواست تغییر گروه درسی نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط مسئول دانشکده، بررسی درخواست توسط استاد مربوطه، بررسی درخواست توسط مدیرگروه آموزشی، تغییر گروه درسی توسط آموزش دانشکده، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو، دریافت عدم تایید (رد) درخواست توسط دانشجو، بررسی امکان افزایش ظرفیت گروه توسط مدیرگروه
درخواست حذف نیم‌سال تحصیلی (بدون احتساب در سنوات) نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط مسئول آموزش، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، اعمال حذف نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال حذف نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست 
درخواست حذف نیم‌سال تحصیلی (با احتساب در سنوات) نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط مسئول آموزش، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، اعمال حذف نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال حذف نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست 
درخواست ثبت کارآموزی نزد دانشجو، بررسی درخواست  توسط آموزش دانشکده، بررسی درخواست و تعیین استاد کارآموزی توسط مدیرگروه، بررسی درخواست توسط استاد کارآموزی، بررسی درخواست توسط معاون آموزشی دانشکده، بررسی درخواست توسط ریاست دانشکده،  ایجاد نامه معرفی به شرکت /سازمان توسط اموزش دانشکده، نزد دانشجو-دریافت نامه دانشگاه جهت ارائه به محل کارآموزی، عدم تایید (رد) درخواست، بررسی درخواست و تعیین استاد کارآموزی توسط معاون آموزشی دانشکده
درخواست موجه شدن عدم مراجعه  نیم‌سال تحصیلی  نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط کارشناس مالی، پرداخت هزینه توسط دانشجو، بررسی پرداخت توسط کارشناس مالی، بررسی درخواست توسط مدیر آموزش، اعمال غیبت موجه نیم سال توسط کارشناس آموزش کل، اتمام فرآیند - اعمال غیبت موجه نیم سال، عدم تایید (رد) درخواست ، 
درخواست موجه شدن غیبت امتحانی نزد دانشجو، بررسی درخواست توسط معاون آموزشی دانشکده، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، اعمال غیبت موجه امتحانی توسط کارشناس اداره خدمات آموزشی،  اتمام فرآیند-اعمال غیبت موجه امتحانی،  عدم تایید (رد) درخواست
درخواست ثبت نمره امتحان مجدد نزد استاد، بررسی درخواست توسط مدیر امور آموزشی، اعمال لیست نمرات در سیستم توسط کارشناس خدمات آموزشی، دریافت تاییدیه توسط استاد
درخواست حضور در آزمایشگاه، اسکان و تغذیه ویژه دانشجویان ارشد و دکتری نزد دانشجو، نزد استادراهنما، نزد کارشناس بهداشت، نزد مدیردانشجویی، دریافت تایید نهایی، دریافت عدم تایید (رد درخواست)، نزد دانشجو جهت تکمیل فرم خوداظهاری
درخواست حضور در آزمایشگاه، اسکان و تغذیه ویژه دانشجویان کارشناسی نزد دانشجو، نزد مدیرگروه، نزد کارشناس بهداشت، نزد مدیردانشجویی، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو (اتمام فرآیند)، دریافت عدم تایید توسط دانشجو (رد درخواست)
ثبت فرم دستاوردهای پژوهشی نزد دانشجو جهت تکمیل و ارسال فرم، نزد معاون پژوهشی دانشکده جهت بررسی، بایگانی فرم توسط کارشناس پژوهشی، دریافت عدم تایید توسط دانشجو (رد درخواست)
درخواست تعیین گرایش مهندسی برق نزد دانشجو جهت تکمیل و ارسال فرم، نزد مدیرگروه جهت اعلام گرایش و تایید نهایی، دریافت تایید نهایی توسط دانشجو
درخواست دریافت تأیید مالی برای دفاع نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، نزد دانشجو جهت پرداخت، دریافت تاییدیه نهایی توسط  استاد راهنما، دریافت تاییدیه نهایی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی، دریافت تاییدیه نهایی توسط معاون آموزشی دانشکده 
درخواست دریافت تأیید مالی برای آزمون جامع دکتری نزد دانشجو جهت ارسال درخواست، نزد کارشناس مالی جهت بررسی، نزد دانشجو جهت پرداخت، دریافت تاییدیه نهایی توسط  استاد راهنما، دریافت تاییدیه نهایی توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی، دریافت تاییدیه نهایی توسط معاون آموزشی دانشکده