معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام قنبرعلی
نام خانوادگی شیخ زاده نوش آبادی
رشته تحصیلی مکانیک
مدرک تحصیلی PhD
مرتبه علمی دانشیار
 
   

 
 

 

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح  برای تصویب.
 • ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربطمطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی.
 • برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.
 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و‌ اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.
 • اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت.
 • برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی - آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
 • برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
 • اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی.
 • ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیات علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد.
 • برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی ـ تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
 • نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.