فرم ها و دستور العمل ها

فرمهای نقل وانتقال و تغییر رشته


2- درخواست مهمانی دانشجویان ارشد pdf
3- درخواست مهمانی دانشجویان دکتری pdf
4- درخواست مهمانی pdf
5- درخواست مهمانی به سایر دانشگاه‌ها pdf
6- درخواست تمدید مهمانی به سایر دانشگاه‌ها pdf
7- درخواست انتقال به سایر دانشگاه‌ها pdf

9- درخواست انتقال توام با تغییر رشته از داشگاه‌های دیگر pdf
10- درخواست انتقال به دانشگاه‌های دیگر   pdf
11- درخواست انتقال توام با تغییر رشته به سایر دانشگاه‌ها pdf

13-درخواست تغییر رشته و گرایش دانشجویان ایرانی pdf     دانشجویان غیر ایرانی  pdf
14-تغییر رشته/گرایش دانشجویان غیرایرانی   pdf

فرمهای انصراف

15- انصراف دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد pdf
16- انصراف دانشجویان مقطع دکتری pdf
17- انصراف دانشجویان مقطع کارشناسی pdf

فرمهای حذف

18- حذف نیمسال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد pdf
19- حذف نیمسال دانشجویان مقطع دکتری pdf
20-حذف نیمسال مقطع کارشناسی pdf
21- حذف تکدرس pdf
22- حذف پزشکی دانشجویان pdf

فرمهای مرخصی

23- درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد pdf 
24- درخواست مرخصی تحصیلی مقطع دکتری pdf
25- درخواست مرخصی کارشناسی pdf

فرم نمره

26- معرفی به استاد دروس عمومی pdf
27- معرفی به استاد دروس تخصصی pdf
28- مجوز درس غیرحضوری دروس عمومی pdf
29- مجوز درس غیرحضوری دروس تخصصی pdf

سایر فرمها

30-  درخواست تمدید مهلت پروژه   pdf
31- پیشنهاد موضوع پروژه کارشناسی pdf
32- ثبت نام ترم تابستانی pdf
33-تطبیق دروس گذرانده شده     word
34- درخواست مجوز تعریف درس جدید word
35- ارائه سمینار کارشناسی ارشد word