انتخاب وب سایت:
آیین نامه ها

ـ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی؛ اجرا از 1 فروردین 92               pdfفرم ها:

ـ فرم درخواست همکاریword        pdf         

ـ جداول تبدیل وضعیت پژوهشی از 2پیمانی به رسمی آزمایشی اجراء از 2 اردیبهشت 91 به بعد   zip

ـ جداول تبدیل وضعیت آموزشی از  پیمانی به رسمی آزمایشی اجرا ءاز 2 اردیبهشت 91 به بعد    فایل 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5

ـ فرم مربوط به مشخصات متقاضیان بورس دانشگاه کاشان                                  word        
pdf

تعداد بازديد از اين صفحه : 2403